Privacyschending

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking” in dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere goederen worden automatisch of met uw toestemming geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische kenmerken (bijv. internetbrowser, bestelsysteem of paginanummer). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige dingen zijn weggelaten om ervoor te zorgen dat de website geen fouten bevat. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je op je eigendom?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de goederen, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst invoeren. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen als je nog vragen hebt over de levering.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit wordt vooraf gedaan met dezelfde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende regelgeving op het gebied van beveiliging en privacy.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welcherke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen benadrukken dat de overdracht van informatie via het internet (in het bijzonder bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidsrisico’s. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

SAS TOWNHOUSE TROUVILLE – Appart’Hotel & Studios
6, Kanselarijstraat
14360 Trouville-sur-Mer
Normandië – Frankrijk

Telefoon: +33 6 38 21 51 22
E-mail: booking@townhousetrouville.fr

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beschikt over de gegevens en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een eerlijk en redelijk verzoek tot annulering indient of als uw verzoek tot annulering wordt ontvangen, worden uw goederen geannuleerd, op voorwaarde dat we andere legitieme redenen hebben om uw persoonlijke goederen te annuleren (bijv. In het laatste geval vindt de annulering plaats wanneer deze toespraken niet langer geldig zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de verwerking van handelsmerken op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6 van het Burgerlijk Wetboek. 1 lit. a GDPR en Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, naast bijzondere categorieën van gegevens op basis van Art. 9 para. 1 GDPR is gebruikt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als je toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op je apparaat (bijvoorbeeld via device fingerprinting), wordt de verwerking van de toestemming ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (1) GDPR. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingevoerd. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Daarnaast verwerken wij uw goederen en is dit noodzakelijk om te voldoen aan een contractuele verplichting op basis van art. 6 lid. 1 lit. c GDPR. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO moet worden uitgevoerd. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk specifiek geval wordt verstrekt in de volgende secties van dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

Als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe organisaties. In sommige gevallen is het ook nodig om gepersonaliseerde informatie aan deze externe instanties te geven. We geven alleen persoonlijke gegevens aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen (bijv. om gegevens aan de laaddienst te geven), als we een legitiem belang hebben in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a). een GDPR of als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van persoonlijke gegevens. 1 lit. f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de overdracht van gegevens toestaat. Wanneer we verwerkers gebruiken, geven we de persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OR F GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. WANNEER U EEN CLAIM INDIENT, ZULLEN WIJ UW RELEVANTE PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR LANGERE TIJD VERWERKEN, TENZIJ WIJ REDELIJKE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE GUNSTIGER ZIJN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING BEDOELD IS OM WETTELIJKE RECHTEN VAST TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF AF TE DWINGEN (ONDER VOORBEHOUD VAN ARTIKEL 21, LID 1, GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM ALLE VORDERINGEN IN TE STELLEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE DIRECT MARKETING. WANNEER U EEN BETALING DOET, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (ONDERHEVIG AAN ARTIKEL 21(2) VAN DE GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bei een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op bescherming van privacy

U hebt het recht om goederen die wij automatisch verwerken op basis van uw bestelling of om een contract uit te voeren, aan u of aan een andere partij te laten overdragen in een algemeen gebruikte, machinaal leesbare vorm. Als u van plan bent om het gebruiksrecht van de goederen over te dragen aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, moet dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de bovengenoemde contractuele verplichtingen hebt u recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de verwerking van de gegevens en, indien nodig, het recht op correctie of wijziging van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, zullen we de nodige tijd nemen om dit te controleren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk was/is, kunt u verzoeken om de gegevens te laten verwerken in de plaats waar u bekend bent.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet lang nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt voor de verwerking, afhandeling of behandeling van juridische claims, hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de plaats van uw kennis.
 • Als u een bezwaar indient volgens Art. 21 para. 1 GDPR, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Totdat uw zorgen zijn opgelost, hebt u het recht om compensatie te eisen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mogen deze gegevens – behalve in het bovengenoemde geval – alleen worden gebruikt voor uw eigen doeleinden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om verklaringen van algemeen openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat af te leggen.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die uar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-codering actief is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden verzonden.

3. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan je eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat geplaatst. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je bestelling. Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen door ons worden ingesteld (first-party cookies) of door andere partijen (third-party cookies). Cookies van derden maken het mogelijk om bepaalde diensten van externe aanbieders te integreren in websites (bijv. cookies voor het aanbieden van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat sommige websitefuncties niet werken zonder deze cookies (bijv. de functie voor de winkelwagen in de hoek of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te leveren (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden geplaatst op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Wanneer toestemming wordt gegeven voor het gebruik van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR en artikel 25, lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Wanneer cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website verminderd zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Instemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna te noemen “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw autorisatie(s) of het intrekken van uw autorisatie(s)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemmingen te kunnen toewijzen of intrekken. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u zelf de Usercentrics cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

De Usercentrics-banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. U kunt dit herkennen aan het feit dat het eRecht24 logo in de banner verschijnt. Om het eRecht24 logo in de banner weer te geven, wordt er een verbinding gemaakt met de eRecht24 image server. Het IP-adres wordt ook verzonden, maar wordt alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen in de serverlogboeken. De eRecht24 image server bevindt zich in Duitsland bij een Duitse provider. De banner zelf wordt exclusief geleverd door Usercentrics.

Usercentrics wordt gebruikt om de meest betrouwbare hulpmiddelen te bieden voor het gebruik van specifieke technologieën. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Serverlogboeken

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adressen

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contact formuleerder

Wanneer u een verzoek bij ons indient via het contactformulier, worden uw gegevens van het verzoekformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, aan ons doorgegeven om het verzoek te verwerken en in geval van vragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, waarvoor uw contract is gekoppeld aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

We bewaren de informatie die u invult op het contactformulier als u om terugbetaling verzoekt, als uw verzoek om terugbetaling niet is ontvangen of als uw verzoek om terugbetaling gedurende een langere periode niet is ontvangen (tenzij uw verzoek om terugbetaling is ontvangen). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw bestelling door ons verwerkt met vermelding van alle persoonlijke gegevens (naam, adres) zodat we uw bestelling kunnen uitvoeren. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR, waarvoor uw contract is gekoppeld aan de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de vragen die aan ons zijn gericht (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De goederen die u ons stuurt via het contactformulier worden door ons bewaard als u ons zegt dat we ze moeten weggooien, als uw verzoek om annulering is ontvangen of als de termijn voor het weggooien van de goederen niet is gehaald (als uw annulering is geannuleerd). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

We kunnen ook Google Analytics gebruiken om uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelleringstools om de verzamelde gegevens te analyseren en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren om de gegevens te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te identificeren met als doel het gedrag van de gebruiker te analyseren (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingevoerd.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overlapping tussen de Europese Unie en de VS die ervoor moet zorgen dat de Europese normen voor de certificering van goederen in de VS worden nageleefd. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf is verplicht om aan deze normen voor gezondheids- en veiligheidscertificering te voldoen. Meer informatie is beschikbaar bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgedrag is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5. plugins en tools

Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.